Informatie

Het Onderzoeksprogramma Sport

Het programma dat van 2012-2017 liep had tot doel om het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van (top)sport en bewegen te versterken en zodoende kwalitatief hoogwaardige en duurzame kennis op te bouwen en die kennis in te zetten voor de praktijk.
Drie thema’s van onderzoek stonden centraal:

  • Presteren: het optimaliseren van (top)sportprestaties en bevorderen van innovaties;
  • Meedoen: sportparticipatie en de betekenis daarvan voor de samenleving;
  • Vitaal: het bevorderen van vitaliteit en gezondheid door sportief bewegen.

In het onderzoeksprogramma, dat door NWO en ZonMw gezamenlijk is uitgevoerd, hebben 25 projecten veel kennis en bruikbare producten en innovaties opgeleverd. Stuurgroepvoorzitter Cathy van Beek: ‘Het Onderzoeksprogramma Sport heeft de afgelopen 5 jaar mooie resultaten opgeleverd. Er staat inmiddels een stevige infrastructuur voor sportonderzoek. En wetenschap en praktijk weten elkaar veel beter te vinden.’

Eindevaluatie

Het Onderzoeksprogramma Sport heeft het multidisciplinaire onderzoek rond sport en bewegen versterkt. Door betere samenwerking tussen sport- en zorgpraktijk zijn bovendien veel waardevolle innovaties gerealiseerd. Dat schrijft Bureau Bartels in de eindevaluatie van het programma.
De voor de eindevaluatie geïnterviewde projectleiders zeggen dat het programma heeft geleid tot concretere en structurelere samenwerking tussen wetenschappelijke disciplines onderling en tussen verschillende kennisinstituten.
Deze samenwerking heeft al veel waardevolle kennis, innovaties en interventies voor de praktijk opgeleverd. In aansluiting op het programma wordt vanuit de ontstane samenwerking verder ingezet op de verspreiding, implementatie en valorisatie van de kennis en van de ontwikkelde innovaties en interventies.
Ook heeft het programma bijgedragen aan meer massa in het sportonderzoek. Vanuit de samenwerking tussen verschillende financiers is meer geld beschikbaar gekomen voor sportonderzoek.

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020

Inmiddels is een nieuw onderzoeksprogramma sport en bewegen voor de periode 2017 tot 2020 gestart, dat inhoudelijk aansluit op de thema’s van de kennisagenda sport en bewegen en de NWA-route sport en bewegen. Dit programma biedt voor de komende periode volop kansen voor onderzoek op het terrein van sport en bewegen.