Stimuleren van de duurzame actieve leefstijl van VMBO leerlingen


Het project Stimuleren Actieve Leefstijl VMBO-Onderwijs (SALVO) heeft de afgelopen vier jaar getracht VMBO-leerlingen te verleiden tot een actieve leefstijl en daarmee uitval uit georganiseerde sport en lessen LO te verminderen. Het project uitgevoerd op 10 VMBO-scholen in Nijmegen en 12 in Amsterdam, verdeeld over 11 controle en 11 interventie scholen onder meer dan 2500 leerlingen.

De SALVO-aanpak gaat uit van activiteiten aansluitend op de belevingswereld van en met een actieve rol van leerlingen. Dit is gedaan door ten eerste is via de nieuw ontwikkelde Triple-I methode met VMBO-leerlingen in gesprek te gaan om inzicht te krijgen op hun belevingswereld. Bij deze zogenaamde ‘assetmap’ is een beeld verkregen van enerzijds hun passies/interesses en anderzijds hun sociale en fysieke omgeving.

Ten tweede is een literatuurstudie gedaan naar factoren die belangrijk zijn in en om school om VMBO-leerlingen te activeren.

Ten derde is de database ‘Effectief Actief’ (tegenwoordig www.sportenbeweeginterventies.nl) geanalyseerd naar effectieve elementen binnen bestaande programma’s en interventies. Vervolgens is er op interventie-scholen op basis van deze drie gegevensbronnen (triangulatie) op maat met de leerlingen bepaald welke activiteiten er bij hun zouden passen zodat ze deze activiteiten konden opzetten en uitvoeren op hun school. Docenten en directie werden gestimuleerd dit proces te begeleiden. Gedurende 3 jaar zijn leerlingen van een hele jaargang gemonitord met enerzijds een jaarlijks afgenomen Eurofittest en anderzijds een gevalideerde gedragsvragenlijst op attitude, eigen effectiviteit, intentie ten opzichte van een actieve leefstijl en de mate waarin ze een actieve leefstijl hebben.

Resultaten

Uit de analyse van de fysieke data blijkt dat VMBO-leerlingen op interventie-scholen beter presteren op de shuttlerun test. Ook presteerden ze beter op de testen minishuttle en sneltikken maar dit verschil was in de eindmeting niet meer aanwezig. Uit de analyse van de gedragsvragenlijsten bleek dat leerlingen van interventie-scholen een hogere eigen effectiviteit en intentie tot actieve leefstijl hadden dan leerlingen van controle-scholen. Zij gaven aan zich beter in staat te voelen om actief te zijn en het voornemen om meer gaan bewegen. Ook bleken leerlingen op interventie-scholen actiever in de pauzes.

De SALVO-aanpak blijkt echter geen invloed te hebben op BMI, huidplooimeting, mate van sportparticipatie en actieve deelname aan de gymlessen. De data verkregen met de diverse metingen worden nog verder geanalyseerd om de effecten van SALVO-aanpak op de diverse factoren en hun samenhang nog gedetailleerder te onderzoeken. Naast deze data heeft het SALVO-project een aantal producten opgeleverd die buiten het project en ook na de projectperiode van waarde blijven. Zo is er nationaal en het afgelopen jaar ook internationaal interesse voor De Triple-I methode en wordt deze ook in andere settings inmiddels toegepast.

Verder is op basis van de handreiking voor de SALVO-aanpak een minor Gezonde Schakel tussen School en Wijk ontwikkeld en wordt het geautomatiseerde noteren van de resultaten van fysieke metingen en transporteren voor analyses (MAMBO) toegepast in een nieuw project.

Projectleider: dr. J.A.J. Dierx (HAN)

Hoofdaanvrager: dr. T.J. de Jong (HAN)

Mede-aanvragers: dr. R.W. Bisseling (NISB), ir. G.M.M. Boonekamp (HAN), dr. M.T. Elfrink (HAN), dr, J. Ravensbergen (HvA), dr. H.M. Toussaint (HvA), prof.dr. C. Visscher (Universiteit Groningen)

Beoogde einddatum van dit project is 1 september 2017

Uitgelicht:

Artikelen:

Publicaties:

 • Dr. J.Dierx, MPH, Dr.S.Detaille, G. Boonekamp Msc, V.Peters Msc, J.Cuperus Msc, P. van Hove Msc., dr.. L. Vaandrager (2015). Tripple-I method empowers professional vocational education students in mobilizing their assets. Mondelinge presentatie European Conference Health. Eur J Public Health 25 (suppl 3): ckv172.037 DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckv172.037
 • J. Dierx, G. Boonekamp, P. van Hove and L. Vaandrager (2014). Photo voice as a methodology to visualize assets for an active life style of adolescents in preparatory secondary vocational education (PSVE). Eur J Public Health (2014) 24 (suppl 2): DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/cku163.049

Producten:

 • Symposium tijdens de Dag van het Sportonderzoek 2017 ‘SALVO: speel samen in beweging op school’.
 • H. Van de Kop, H. Toussaint, J. Dierx (2013) Stimuleren van actieve leefstijl van VMBO-leerlingen. Wervingsbrochure voor VMBO-scholen. Uitgegeven in eigen beheer Hogeschool van Amsterdam domein Sport en Voeding, Amsterdam.
 • P. Van Hove, G. Boonekamp, J. Dierx (2014). Handleiding Structured Interview Matrix. Uitgegeven in eigen beheer HAN Sport & Bewegen, Nijmegen.
 • P. Hove, G. Boonekamp, J. Dierx (2014). SALVO – Rapportage SIM: pilot 6 december 2013, 13 december 2013, 6 januari 2014 & 10 januari 2014. Uitgegeven in eigen beheer HAN Sport & Bewegen, Nijmegen
 • G. Boonekamp, P. Van Hove, J. Dierx (2014). Handleiding Photovoice.
 • J. Dierx, G. Boonekamp, P. Van Hove (2015). Modulaire productkaart voor het trainen van gezondheidsbevorderaars, onderzoekers, beleidsmedewerkers en docenten/mentoren VO op het gebied van Tripple-I (Interactive Interview & Imaging) techniek binnen de methode van assetmapping. Uitgegeven in eigen beheer HAN Sport & Bewegen, Nijmegen.
 • P. Van Hove en C. van Hout (2016). Handleiding Workshop Future Thinking. Uitgegeven in eigen beheer HAN Sport & Bewegen, Nijmegen.
 • Stimuleren actieve leefstijl VMBO’ers
  Website Netwerk in Beweging semigesloten onderdeel SALVO (NISB: N. Poiesz, H. Van Groeningen) (Overgegaan in Allesoversport.nl.
 • Dierx, J.A.J., Toussaint, H.M., Boonekamp, G (2013). Stimulating sustainable active lifestyle in adolescents with low eduction using tailor made evidence based intevrentions in the Netherlands. Posterpresentatie Concha Colomer Symposium “Building Bridges, creating Synergies for Health”, Girona.
 • J. Dierx (2013). Stimuleren van duurzame Actieve Leefstijl van VMBO leerlingen met op maat evidence based interventies (SALVO). Mondelinge presentatie SIA-ZONMW congres, Den Haag
 • P. Van Hove, G. Boonekamp, J. Dierx (2014). Stimuleren Actieve Leefstijl VMBO-Onderwijs (SALVO). Posterpresentatie NCVGZ 2014, Rotterdam.
 • J. Dierx (2013). Stimuleren van duurzame Actieve Leefstijl van VMBO leerlingen met op maat evidence based interventies (SALVO). Mondelinge presentatie ZonMw terugkomdag Programma Sport, Papendal
 • J.H. van de Kop, W.G. van Kernebeek, H. Toussaint (2015). Effectiveness and Characteristics of School based Physical Activity Interventions in Adolescents: A systematic review and meta-analyses. Op congress International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8-11 juni 2016
 • Gwendolijn MM Boonekamp (2016). Jóvenes tomando las riendas: explorando activos para la salud con el método triple I. Lezing tijdens de jaarlijkse Conferentie “Concha Colomer”, 8 de abril de 2016. De presentatie is te zien met de volgende link: (http://prezi.com/q9y0j9bisfvc/?utm_campaign=share&utm_medium=copy.) Een video van deze conferentie is te vinden via onderstaande link: http://canal.gva.es/player/?id=11994

Overig

 • YouTube fimpje SALVO

Meer informatie

CONSORTIUMPARTNERS:

 

Dierx logo 2017

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren