Waar staan we nu?

Aio Sabina Super

Aio Sabina Super

Ervaring met valorisatie centraal tijdens de workshop van pijler Meedoen; ‘Waar staan we nu?’
Aio Vera van den Berg en postdoc Emi Saliasi van het project Smart Moves (Amika Singh) onderzoeken of bewegen op school tijdens de les de leerprestaties van leerlingen verbetert. Ze hebben experimenten uitgevoerd in verschillende schoolklassen. Tot nu toe zien ze echter (nog) geen effect van het bewegen op de prestaties. Dit zou verschillende oorzaken kunnen hebben. Met de aanwezigen gaan ze in discussie over hoe je je bevindingen, als je niet vindt wat je hoopt te vinden, het best naar buiten kan brengen. In het komende schooljaar starten Vera en Emi met een grootschalige studie op een middelbare school in Delft. Ze hopen dan gegevens te verzamelen over onder welke omstandigheden bewegen op school wél de prestaties kan verbeteren.

Aio Sabina Super (foto) van Conducive sport environments for young people with problem behavior (Kirsten Verkooijen) vertelt over haar project waarin de waarde van sport voor kwetsbare jongeren wordt onderzocht. Het onderzoek is voorgelegd aan de ethische commissie en ingedeeld onder een ‘streng’ regime. Zo moet er ondertekende toestemming zijn van ouders voordat jongeren mee mogen doen aan het onderzoek. Dit maakt het lastig om een grote dataverzameling aan te leggen. Met andere onderzoekers wisselt Sabina ervaring uit over hoe ethische commissies voorgelegde onderzoeken beoordelen. Over en weer worden tips gegeven over hoe je je onderzoek zo kan opzetten dat het wel verantwoord kan worden uitgevoerd, maar dat toetsingsprocedures de uitvoering niet bemoeilijken.

Centraal thema in Bert Steenbergens project Meedoen met een motorische beperking is impliciet en expliciet leren. Bij zijn project zijn meer dan 20 partners aangesloten. Het is een uitdaging om ze allemaal betrokken te houden. Daarom is er binnen het project een Valorisatie- en Ontwikkellab (VOL) opgezet, waarin de valorisatie samen met de partners wordt georganiseerd. Een van de projectteamleden, Jarno Hilhorst, heeft als hoofdtaak om dit lab te begeleiden. De ervaring leert dat het nodig is om hier veel aandacht en tijd aan te besteden, zodat iedereen betrokken is en valorisatie ook echt van de grond kan komen.

Valorisatie in de praktijk
Als afsluiting deelt Robert Gelinck (NISB) zijn ervaring met valorisatie in de praktijk. Het NISB is als consortiumpartner bij veel van de Meedoen-projecten betrokken. Voor succesvolle valorisatie is het van belang er gedurende het hele project, door iedereen, aan te werken.
Robert Gelinck: ‘Valorisatie moet besproken blijven worden.’ De workshopdeelnemers vinden dit in de praktijk vaak een lastig punt. Wel is er binnen verschillende projecten al goede ervaring opgedaan met het oppakken van valorisatie.