Valorisatie? Maar natuurlijk!

Valorisatie workshop

Valorisatie workshop

Hoe kunnen wij kennis beter benutten? Wat zijn de belangrijkste indicatoren voor valorisatie? Hoe activeer je de consortiumpartners in het onderzoek en het valorisatieproces en hoe houd je ze vast? En als je dat hebt gehad, hoe bestendig je de valorisatie en hoe betrek je de eindgebruiker erbij? Vele vragen waar antwoord op werd gezocht tijdens de  workshop.

Cindy Veenhof trapte af met een korte, inspirerende pitch over haar project E-Exercise. De onderzoekers maken met behulp van een implementatiematrix de verschillende belangen van de samenwerkingspartners inzichtelijk zodat hier rekening mee kan worden gehouden. Frits Oosterveld, lector Gezondheid en bewegen bij de Saxion hogeschool Enschede, gaf zijn visie over hoe valorisatie in de loop der jaren binnen de wetenschap aangepakt wordt. 10 jaar terug werd binnen het ZonMw programma Sport, Bewegen en Gezondheid (voorloper programma Sport/Vitaal) een paragraaf over valorisatie in de subsidieaanvraag opgenomen. Pas aan het eind van het onderzoek gingen de onderzoekers de potentiële gebruikers betrekken om de onderzoeksresultaten verder te brengen. Nu wordt het tijdens het uitvoeringsproces nagedacht over valorisatie. Frits Oosterveld is van mening dat valorisatie al bij de toekenning van subsidieaanvragen een belangrijk beoordelingscriterium moet zijn. Door valorisatievragen in de doelstelling van het project op te nemen en door relevante professionals en koepelorganisaties bij het project te betrekken kunnen de onderzoekers valorisatie en implementatie bevorderen. Daarbij moeten natuurlijk de belangen van de samenwerkende partijen in acht worden genomen.

Aan de slag
Onder leiding van Jaap de Graaf, voorzitter pijlercommissie Vitaal, hebben de deelnemers zich gebogen over de bovengenoemde vragen. Het bereiken en betrekken van de eindgebruikers wordt bevorderd door onder andere hun behoefte aan het begin van het onderzoek centraal te stellen, door het oprichten van een eindgebruikerpanel, door die inzet van diverse media voor de communicatie en onkostenvergoeding te bieden. Voor het activeren en binden van de consortiumpartners werd onder andere genoemd: analyse van het krachtenveld op basis van bijvoorbeeld politiek, financiën, ideologie en stakeholders, duidelijke vraagarticulatie in het projectvoorstel, aansluiten op elkaars activiteiten, gebruik maken van elkaars netwerken, regelmatig contact en informatiestroom over de voortgang van het project, creëren van een gezamenlijk doel, een duidelijke rol voor de partners in de communicatie met de buitenwereld, aandacht voor borging in het beleidsplan van de samenwerkingspartners en duidelijkheid over eigenaarschap.

Spanningsveld De aanwezigen geven ook aan dat er altijd een spanningsveld is in de realiseerbaarheid van de valorisatiedoelen. Gebrek aan empirie houdt de potentiële gebruikers tegen om tijdens de looptijd van het project actief mee te denken en bij te dragen aan valorisatie en toepassing van kennis. Op projectniveau is het vaak ook moeilijk om de kennis op grote schaal geïmplementeerd te krijgen. Aan ZonMw wordt meegegeven om ook op programmaniveau de valorisatie te agenderen bij relevante stakeholders zoals de koepelorganisaties en zorgverzekeraars. Hierdoor kan het valorisatie en implementatie-effect vergroot worden.

Ten slotte
Jaap de Graaf en Frits Oosterveld strooien met complimenten over de wijze waarop in de Vitaal onderzoeken valorisatie wordt aangepakt. Zij bevelen aan een basisstrategie voor valorisatie aan en om samen met de potentiële gebruikers meerdere scenario’s uit te werken, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek.